ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ – ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದೆರಡು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ! ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ

Free Software for Sale from activism play on Vimeo.

ಚಿತ್ರಗಳು:-

.

ಚಿತ್ರಗಳು :- Dipti Desai

ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೈ‌ಕ್ರಾಸರ್ ಕಂಡಂತೆ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ – ಓದಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This