ಅಡಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಹುಡುಕಿ

ಕೆಲವೊಂದು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಉಬುಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಪರದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಿಸ್ಟಂ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೆನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ‘Startup Applications’ ಅಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ, ಕೆಲವೊಂದು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು Startup Applications ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಬುಂಟು ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರಾಯ್ತು.

sudo sed -i ‘s/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g’ /etc/xdg/autostart/*.desktop

ಒಮ್ಮೆ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಬೇಡದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಸಿಸ್ಟಂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ತಂತಾನೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This