ಪಿಡಿಎಫ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

pdfunite  ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:- file1.pdf ಮತ್ತು file2.pdf ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಸಿದರಾಯ್ತು.

# pdfunite  file1.pdf fiel2.pdf result.pdf

ಇಲ್ಲಿ result.pdf ಒಟ್ಟುಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 

One Response to “ಪಿಡಿಎಫ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?”

  1. Narayan Delampady says:

    PDF-Shuffler ಎಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಳಸಿಯೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಪಿ. ಡಿ. ಎಫ್. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಉಬುಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು.

Leave a Reply to Narayan Delampady Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This