ಟೆಸರಾಕ್ಟ್ ಓಸಿಆರ್ ಅನ್ನು ವಿಂಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು

ಟೆಸರಾಕ್ಟ್ ಓಸಿಆರ್ ಅನ್ನು ವಿಂಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.

ಟೆಸರಾಕ್ಟ್ ಬಳಸಲು ಈ ಕೆಳ‍ಗಿನ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

‍1. Java Version 13 – https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk13-downloads-5672538.html

2. GhostScript – https://www.ghostscript.com/

3. Tesseract Windows Version – https://github.com/UB-Mannheim/tesseract/wiki

‍ಟೆಸರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ‍ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಲು ವಿಯೆಟ್ ಓಸಿಆರ್ ಬಳಸಬಹುದು.

‍4. VietOCR https://vietocr.sourceforge.net/

VietOCR ಬಳಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಓದಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This