ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ


ಸೂಕ್ತವಾದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಲಿನಕ್ಸ್ ಕಲಿಸುವಿಕೆಯ ಅನುಭವವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬಹುದು. ಲಿನಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಿಣ್ಯತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಲಿನಕ್ಸ್ ಅಥವ ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು (ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್) ಬರೆಯುವವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಮಯ ದೊರೆತಾಗ ಲಿನಕ್ಸ್ ಕುರಿತು ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಹವ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೆ ಒಳಿತು.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು – ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಸುತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್‌ಹ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಸಂಚಯದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಹೌದು. ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ , ಜಿನೋಮ್, ಓಪನ್ ಅಫೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡುಗೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This