ಸಹಾಯ | Help

Info:  Linuxaayana is a archive of technical articles illustrating the usage of FOSS and more in Kannada. If you’re unable to read content here on our website please find more help here:

1. This confirms that you don’t have a “Kannada” font installed on your machine

2. You’re not on a browser or Operating System which Unicode compatible

Here is how you can easily sort this issue:

1. Install any kannada font from here.

a) If you’re on windows, download the font file and copy it to Fonts folder under windows directory

b) If you’re on Linux, copy it to .fonts folder in your home directory (there is a period before .fonts, please observe) and run fc-cache -fv in your terminal

PS: If you don’t have .fonts folder in your home directory, don’t hesitate to create one.

2. Restart the machine/browser that should do to start reading the content on Linuxaayana.net easily

Other solutions:

Installing Kannada Fonts on Gnu/Linux

sudo apt-get install ttf-kannada-fonts

Installing Kannada Fonts on CentOS/Fedora

yum install ttf-kannada-fonts

There are other ways as well. I haven’t mentioned many due to time constraints. Please drop me a mail if you can contribute to this Help page.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ/ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ – info at linuxaayana.net

ಲಿನಕ್ಸಾಯಣ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟ:https://facebook.com/linuxaayana
ಟ್ವಿಟರ್ :- https://facebook.com/linuxayana

Share This